ผู้จัดการฝ่ายดำเนินงาน

Job Description

– วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ)- ประมาณการยอดการผลิต- วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต- จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต- ควบคุมต้นทุนการผลิต- กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์- กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน- วางแผนพัฒนาพนักงาน- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง- สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร


Qualifications

– เพศชาย/หญิง- อายุระหว่าง 30-45 ปี- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป- มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคไม่น้อยกว่า 8 ปี – สามารถเรียนรู้ระบบได้เร็ว สามารถตามเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft ได้ในระดับดี

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx