การบัญชี

ลักษณะงาน :

 • บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
 • สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
 • จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น
 • วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา
 • รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบ สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
 • มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx