Accounting Officer

Job Highlights

 • Bachelor’s degree : Accounting,Business admin
 • Base Salary 17,000-19,000 THB
 • Welcome new graduates & experienced

Job Description

งานที่ ASTON ทำอะไรบ้าง

 • จัดทำเอกสารทางบัญชี ข้อมูลรายการซื้อ, จัดทำภงด.1, จัดทำภงด.53 , จัดทำภพ.30, เปิดบิลขาย
 • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน
 • ตรวจสอบรายการบัญชี กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้และรายการสมุดรายวัน
 • ตรวจสอบรายงานทางบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์วางแผนงานและสรุปข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
 • ทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications

 • Bachelor’s degree : Accounting, Business Administration
 • Welcome new graduates & experienced

Base Salary 17,000-19,000 THB

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถ และผลงาน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • เงินรางวัลกิจกรรมโปรเจค
 • ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ท่องเที่ยวในประเทศ/ต่างประเทศ กรณีที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
 • เบี้ยขยัน 500-1,000 บาท/เดือน
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท สำหรับ Toeic 600 คะแนนขึ้นไป
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน (ส่วนลด 5-10 %)
 • เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว และผลไม้
 • ยาสามัญประจำบ้าน
 • ลาพักร้อนในปีแรกของการทำงาน 6+1 วันต่อปี (พักร้อนเริ่มที่ 6 วัน หยุดวันเกิด 1 วัน) จำนวนวันหยุดพัก
 • ผ่อนจะปรับขึ้นตามจำนวนปีการทำงาน ทั้งนี้วันลาพักร้อนที่ได้มีอายุการใช้งานเพียง 2 ปีนับแต่ได้สิทธิวันลา
 • ลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับค่าตอบแทน 45 วัน และ/หรือสามีสามารถลาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตรได้
 • ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้งที่มีการตั้งครรภ์
 • ลากิจตามความเป็นจริง ไม่เกิน 6 วันต่อปี
 • ลาเพื่อไปเข้าพิธีรับปริญญาตามกำหนดการ
 • สวัสดิการซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการทำงานและเพิ่มทักษะ
Employor: Accounting

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx