การตลาด

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถวิเคราะห์ตลาด , วางแผนงานด้านการตลาดและการขายได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 7. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 8. มีประสบการณ์ทำงาน เป็นผู้จัดการ/ฝ่ายการตลาดและการขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี​

รายละเอียดงาน / หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนงาน และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ,กลุ่มเป้าหมาย,การประชาสัมพันธ์, รวมไปถึงแผนงานด้านงบประมาณต่างๆ
 2. ควบคุม ,  ดูแลบริหารงานด้านการตลาดและการขาย , บริหารทีมงานขาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 3. บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขาย สินค้าและบริการของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย
 5. เป็นตัวแทนขององค์กรหรือบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก
 6. จัดทำรายงานผลการทำงานของแผนการตลาดประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 7. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx